LV EN LT RU DE

Vispārīgā informācijaLatgales reģiona attīstības aģentūra (LRAA) ir dibināta 1999.gadā ar mērķi nodrošināt reģiona attīstības plānu ieviešanu un pārraudzību. LRAA dibinātāji ir Latgales reģiona pašvaldības. Aktīvi darbojoties tika realizēti daudzi ES finansēti projekti, iegūstot lielu pieredzi ES finansējuma piesaistē un projektu ieviešanā.
2004. gada 26.oktobrī "Latgales reģiona attīstības aģentūrai", sakarā ar izmaiņām Latvijas Republikas likumdošanā, tika nomainīts juridiskais statuss - Bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību pārtapa par biedrību "Latgales reģiona attīstības aģentūra" (LRAA). Reorganizācijas procesā tika pilnveidoti aģentūras statūti un tajos tika noteikts, ka aģentūras augstākā lēmējinstitūcija ir biedru Kopsapulce; Kopsapulce ievēl Padomi, kas darbojas Kopsapulces sasaukšanas starplaikā un pārrauga LRAA direktora darbu.
Kopsapulce ir atbildīga par LRAA darbības stratēģisko mērķu īstenošanu un saistību ar Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē noteikto reģiona attīstības prioritāšu ievērošanu un ieviešanu.
Kopsapulces starplaikos LRAA darbu vada Padome, kuru ievēl uz četriem gadiem. LRAA Padomes sastāvā ir pārstāvji no visiem aģentūras biedriem. Padome nodrošina Kopsapulču lēmumu izpildi, pārrauga aģentūras darbību un lemj par tās uzlabošanu, veic citas darbības.
Aģentūras Direktors vada un pārstāv "Latgales reģiona attīstības aģentūru", nodrošina Kopsapulces, Padomes un Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes lēmumu izpildi; pārstāv LRAA intereses valsts un pašvaldību institūcijās un organizācijās Latvijas Republikā un ārvalstīs un izlemj citus ar LRAA darbību saistītos ikdienas jautājumus.
Latgales reģiona attīstības aģentūras darbības virzieni ir nesaraujami saistīti ar Latgales reģiona stratēģiskajiem attīstības virzieniem, kas noteikti reģiona plānošanas dokumentos.
Saskaņā ar LRAA sistematizētu LRAA institucionālo koncepciju (Latgales reģiona attīstības stratēģija) Latgales reģiona attīstības aģentūras vispārējie mērķi:
  • Nodrošināt optimālu vertikālo (nacionālā-reģionālā) un horizontālo (nacionālajā līmenī un reģionālajā līmenī) integrāciju starp visiem reģionālajā politikā, plānošanā un attīstībā iesaistītajiem partneriem;
  • Izveidot stipru un ietekmīgu reģionālo struktūru, kas var pārstāvēt reģionu un pieņemt reģiona līmeņa lēmumus par reģionam svarīgiem jautājumiem;
  • Nodrošināt decentralizētu "no apakšas uz augšu" attīstības plānošanu caur reģionālās kapacitātes stiprināšanu plānošanā, programmēšanā un reģionālās attīstības ieviešanā.


Biedrība "Latgales reģiona attīstības aģentūra"
Reģistrācija numurs: 41503023129
Daugavpils, Saules ielā 15,
LV-5401, Latvija
Tālrunis/Fakss: (+371)65420257
lraa@latgale.lv
www.latgale.lv
AS "SEB Banka", Daugavpils filiāle, LV03UNLA0005011467048
Kods:UNLALV2X