LV EN LT RU DE

Projekts “Tirdzniecības un rūpniecības kameru un attīstības aģentūru sadarbība biznesa attīstības veicināšanai pierobežas reģionos / Pārrobežu biznesa sadarbība”

INTERREGES karogs

Projekta apraksts:

2006.gada augustā tika uzsākta vērienīga pārrobežu biznesa sadarbības veicināšanas un attīstības projekta ieviešana, kas ilgs 18 mēnešus līdz pat 2007.gada decembrim.
Projektā piedalās 8 partneri no Latvijas, Igaunijas un Krievijas.
Projektam neskaitot valsts un projekta partneru līdzfinansējumu ir divi ES finansu avoti - ERAF un TACIS fondi. Projekta kopējās izmaksas ir 395 969 Eiro, no kurām ERAF finansējums ir 129 878,25 Eiro, TACIS finansējums 200 029, bet valsts un projekta partneru līdzfinansējums ir 66 061,75 Eiro.
Šī projekta mērķis ir veicināt reģionu, kas atrodas pie ES un Krievijas robežas, ekonomisko integrāciju, īpašu uzmanību pievēršot uzņēmējdarbību atbalstošo institūciju (LTRK nodaļu, reģionālās attīstības aģentūru) kontaktu veidošanai un kapacitātes celšanai, kā arī Latvijas, Igaunijas un Krievijas uzņēmēju kontaktu veidošanai.
Šis projekts koncentrēsies uz sekojošiem biznesa sektoriem - pārtikas ražošanas industriju, koksnes pārstrādi un mašīnbūvi, bet neizslēdz arī citu nozaru pārstāvju iesaisti projekta aktivitātēs.
Projekts sastāv no 4 darba paketēm, kur katra no tām ir vērsta uz konkrēta mērķa sasniegšanu, izņemot pirmo darba paketi (WP1), kuras mērķis ir nodrošināt to, ka projekta mērķi tiek sasniegti un uzdevumi tiek veikti atbilstoši plānotajam laika grafikam un budžetam, kā tas tika plānots un tiek sniegta projekta publicitāte.
WP2 – „Kontaktu tīkla veidošana un kapacitātes celšana biznesa atbalstošajām institūcijām”. Šī darba pakete ir vērsta uz kontaktu tīkla stiprināšanu un kapacitātes celšanu tādām biznesu atbalstošajām institūcijām kā reģionālās attīstības aģentūras, tirdzniecības un rūpniecības kameras, informācijas centri, jo tie var uzlabot un paaugstināt to aktivitātes ar mērķi veicināt pārrobežu biznesu. Lielākā daļa aktivitāšu tiks balstīta uz semināriem, tikšanām un vizītēm. Lai nodrošinātu izveidotā tīkla ilgtspējību (noturību), biznesu atbalstošās institūcijas vienosies par darbības plānu nākamajiem 5 gadiem par kopējām aktivitātēm un projektiem, kas tiks veidoti un ieviesti, arī meklējot un piesaistot finansējumu, kas būtu pieejams no Strukturālajiem fondiem nākamajos atskaites periodos.
WP3 - „Kontaktu tīkla veidošana un kapacitātes celšana biznesa sabiedrībai/uzņēmējdarbības videi”. Te tiks tieši iesaistīta biznesa sabiedrība no pierobežas reģioniem. Tam ir 2 mērķi: palīdzēt uzņēmējiem izveidot kontaktus pāri robežai un paaugstināt to zināšanas par svarīgiem aspektiem par biznesa darījumu veikšanu ārpus ES ārējām robežā (likumdošana, prasības uzsākot biznesu u.c.). tas tiks sasniegts ar starptautisko partneru meklēšanas forumu/tirdzniecības misiju palīdzību katrā no partneru valstīm un informatīvajiem semināriem, kuras piedāvās biznesu atbalstošās institūcijas (sekos kā kapacitātes celšanas aktivitātes).
WP4 „Informētības palielināšana politiķiem par pārrobežu biznesu”. Šajā darba paketē tiks strādāts ar šī projekta trešo mērķgrupu – politiķiem. Šī WP ir strukturēta ap tīkla veidošanu un pieredzes apmaiņas braucieniem: Latvijas un Igaunijas politiķi viesosies Pleskavā, kamēr Krievijas politiķi dosies 5 dienu vizītē uz Latviju un Igauniju. Ir iecerēts, ka tiks parakstīti sadarbības līgumi par darbu pie pārrobežu biznesa veicināšanas starp visiem reģioniem.

Projekta partneri:

 • ERAF Vadošais partneris - Vidzemes attīstības aģentūra (Latvija)
 • TACIS Vadošais partneris - Madonas rajona padome (Latvija)
 • Latgales reģiona attīstības aģentūra (Latvija)
 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (projektā piedalās Cēsu, Valmieras, Daugavpils un Rēzeknes nodaļas) (Latvija)
 • Valmieras pilsētas dome (Latvija)
 • Võru apriņķa attīstības aģentūra (Igaunija)
 • Pleskavas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Krievija)
 • Pleskavas pilsētas administrācija, kuru pārstāv Ekonomiskās attīstības un īpašumattiecību valsts komiteja (Krievija).

Projekta aktivitātes

 • pieredzes apmaiņas braucieni LTRK un reģionālo attīstības aģentūru darbiniekiem, kā arī apmācības par uzņēmējdarbības uzsākšanu Eiropas Savienībā (Latvijā un Igaunijā) un Krievijā,
 • tirdzniecības misijas Latvijā, Igaunijā un Krievijā ar visu 3 valstu uzņēmēju piedalīšanos
 • politiķu pieredzes apmaiņas braucieni Latvijas, Igaunijas un Krievijas politiķiem.