LV EN LT RU DE

Projekts "Nevalstiskā sektora un pašvaldību kapacitātes stiprināšana Latgales reģionā"

ES karogs

Projektu īsteno: Biedrība “Latgales reģiona attīstības aģentūra” ( LRAA )

Projekta kopējais finansējums: Ls 24399,58
• 75% ES finansējums no ESF
• 25% Latvijas Valsts finansējums

Projekta īstenošanas laiks no 01.07.2006 – 30.11.2006.
Projekta vispārējais mērķis ir:
Veicināt aktīvu un kvalitatīvu Latgales reģiona nevalstiskā sektora un pašvaldību līdzdalību Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu sagatavošanā.
Projekta tiešais mērķis ir: Paaugstināt Latgales reģiona nevalstisko organizāciju un pašvaldību darbinieku kapacitāti Eiropas Sociālā fonda projektu sagatavošanā.
Projekta ietvaros plānotas LRAA darbinieku, NVO darbinieku un biedru, kā arī pašvaldību darbinieku apmācības un konsultācijas, kas palielinās NVO un pašvaldību zināšanas par struktūrfondu atbalsta iespējām, projektu sagatavošanu un ieviešanu u.c. jautājumiem.
Projekta rezultātā ir paredzēts:
• Noorganizētas apmācības par struktūrfondu projektu sagatavošanu 15 LRAA darbiniekiem un 60 pašvaldību un nevalstisko organizāciju darbiniekiem;
• Noorganizētas reģionālais divu dienu seminārs 25 dalībniekiem par NVO un pašvaldību līdzdalības iespējām izglītības, nodarbinātības un sociālās atstumtības mazināšanas jomā;
• Noorganizētas reģionālais forumu par ESF sniegtajām iespējām un veiksmīgāko pieredzi 50 dalībniekiem;
• Sagatavoti 3 biļeteni par projekta norisi;
• Sagatavotas un ievietotas divas publikācijas laikrakstā “Vietējā Latgales avīze”03.11.2006. un 24.11.2006.;
• Sagatavota un ievietota informācija par projektu LRAA mājas lapā www.latgale.lv
• Sagatavoti seši projektu pieteikumi pašvaldībām un NVO:
  • Balvu rajona padomei;
  • “Dienvidlatgales pašvaldîbu mâcîbu centrs”;
  • Krāslavas rajona padomei;
  • Krāslavas Varavīksnes vidusskolai;
  • Ozolaines pagasta padomei;
  • Sokolku pagasta padomei.
Projektā plānotie rezultāti ir sasniegti.