LV EN LT RU DE

Projekts "Jauniešu bezdarbnieku konkurētspējas veicināšana, darba tirgū, Latgales reģionā"


Projektu īsteno: Biedrība “Latgales reģiona attīstības aģentūra” (LRAA)

Projekta kopējais finansējums : Ls 86898
no tiem – Eiropas sociālais fonds Ls 41556
valsts budžets Ls 13852
Projekts tiek īstenots Vienotā programmdokumenta
3.1. pasākuma “Nodarbinātības veicināšana”
3.1.2.2. aktivitātes “Darba prakšu vietu nodrošināšana
jauniešiem bezdarbniekiem “ ietvaros.
Projekta darbības laiks: 01.09.2005. – 30.04.2007.
Projekta tiešais mērķis ir: nodrošināt iespēju iegūt darba praksi augstāko izglītību ieguvušiem, 20 jauniešiem bezdarbniekiem, vecumā līdz 25 gadiem, lai uzlabotu viņu konkurētspēju un veicinātu iesaistīšanu darba tirgū, paredzot 80 % darbiekārtošanos pēc darba prakses iegūšanas.
Projekta mērķa grupa: jaunieši bezdarbnieki, līdz 25 gadu vecumam, kuri reģistrējušies NVA un kuri ir ieguvuši augstāko izglītību, bet tā kā viņiem nav darba pieredzes, nevar iekārtoties darbā. Darba prakses iespējas tiks piedāvātas jauniešiem no Latgales reģiona.
Darba prakses vietas ir iekārtotas LRAA birojos Daugavpilī, Rēzeknē, Rīgā, Balvos. Prakse katram jaunietim ilgst 9 mēnešus.
Projekta stratēģiskie partneri: NVA Balvu filiāle, NVA Daugavpils filiāle, NVA Krāslavas filiāle, NVA Ludzas filiāle, NVA Preiļu filiāle, NVA Rēzeknes filiāle.
Projekts veicinās sociālās atstumtības riska grupu integrāciju darba tirgū, darba praksi iegūs 20 jaunieši bezdarbnieki, tiks veicināta jauniešu bezdarbnieku konkurētspēja darba tirgū, 80 % iekārtosies darbā. Līdz ar to projekts tieši sniegs ieguldījumu nabadzības mazināšanā un bezdarba līmeņa pazemināšanā sociālās atstumtības riska grupām.
1.ciklā tika iesaistīti 10 jaunieši šādās profesijās: 7 ekonomisti, 1 IT speciālists, 1 filologs -tulks un 1 grāmatvedis. Jaunieši prakses laikā piedalās dažādos semināros, apmācībās un izstādēs.
2006.gada 30. jūnijā ir noslēdzies 1. darba prakšu cikls, kurā pavisam iesaistījās 12 jaunieši.
Pēc 2,5 mēnešu prakses 2 jaunieši 1- IT speciālists un 1 filologs- tulks iekārtojās pastāvīgā darbā, pēc 6 mēnešiem prakses vēl 2 jaunieši 1- grāmatvedis, 1- ekonomists iekārtojās darbā, pēc 7 mēnešiem pastāvīgā darbā iekārtojās 1 – ekonomists, un pēc 9 mēnešiem darbā iekārtojās 5 jaunieši. Neviens jaunietis no projekta nav aizgājis citu iemeslu dēļ.
Ar 2006.gada 1. jūliju ir uzsākts 2. darba prakšu cikls, tajā piedalās 10 jaunieši sekojošās specialitātēs:
1 - IT speciālists;
1 - filologs – tulks;
2 - grāmatveži;
6 - ekonomisti.
2007.gada janvārī darba praksi turpina septiņi praktikanti.
Darba prakses 2. cikls turpināsies līdz 2007.gada 31. martam.
Jaunieši piedalās apmācībās un dažādos semināros.
Projekta noslēgumā paredzēts rīkot konferenci, lai prezentētu projekta rezultātus.