LV EN LT RU DE

Projekts "Health is Wealth"


Programma: Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma. Šī programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. - 2013.gadam. Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību. Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. Programmas oficiālā interneta vietne ir www.enpi-cbc.eu.

Projekta nosaukums: „Izglītības, veselības un sociālās jomas attīstības uzlabošana Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežas reģionā, akronīms HEALTH IS WEALTH” (Nr. LLB-1-099)
Projekta vadošais partneris: Latgales Reģiona Attīstības aģentūra
Projekta partneri:
PP2: Anikšču rajona pašvaldības administrācija;
PP3: Vitebskas apgabala izpildkomitejas Sporta un tūrisma pārvalde;
PP4: Zarasu rajona pašvaldības administrācija;
Vispārējais projekta mērķis veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežas reģiona iedzīvotāju iesaistīšanos veselīgu dzīvesveida aktivitātēs, tādējādi sekmējot integrētāku un veselīgāku sabiedrību.
Specifiskie projekta mērķi:
1. Uzlabot publiskās sporta infrastruktūras daudzveidību un pieejamību;
2. Veicināt iesaistīšanos sporta aktivitātēs, ar uzsvaru uz sportu kā uz sociālās rehabilitācijas veidu sociālajām riska grupām;
3. Informēt reģiona iedzīvotājus un administrācijas par veselīga dzīves veida pamatfaktoriem.
Projekta kopējais budžets: 525 555 EUR. No šīs summas 90% - 472 999,50 EUR ir Eiropas Savienības atbalsts.
Projekta ieviešanas periods: 01.09.2014.-31.12.2014.