LV EN LT RU DE

Apstiprināta Preiļu muižas un parka attīstības koncepcija

07.02.2019-10.02.2019, Preiļi
2019.gada janvāra Preiļu novada domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja Preiļu muižas un parka attīstības koncepciju.
Preiļu novada domes Attīstības daļas Preiļu muižas kompleksa un parka projektu vadītāja Sanda Čingule-Vinogradova skaidro, ka koncepcija tika izstrādāta ar mērķi izpētīt Preiļu muižas kompleksa un parka esošo situāciju, vērtības un nozīmi, lai izstrādātu priekšlikumus un vadlīnijas kvalitatīvai, sociāli lietderīgai, inovatīvai un ilgtspējīgai teritorijas, vēsturiskās ainavas, kultūras un dabas vērtību saglabāšanai un attīstībai, kā arī sniegt vadlīnijas un priekšlikumus parka teritorijas pilnveidošanai un labiekārtošanai, lai uzlabotu sabiedrības atpūtas un rekreācijas vietu un vidi.
Attīstības koncepcijā tika apzināta vēsturiskā un esošā situācija, sniegti priekšlikumi un vadlīnijas parka teritorijas labiekārtošanai, publiski pieejamo piedāvājumu pilnveidošanai un attīstībai, organiski iekļaujot vēsturiskās celtnes – ar mērķi uzlabot sabiedrības atpūtas un rekreācijas vietu un vidi. Koncepcijas izstrādē tika veikta teorētiskā un praktiskā izpēte, tai skaitā bija organizēta iedzīvotāju aptauja.
Darbs pie koncepcijas turpināsies arī turpmāk, jo tika pieņemts lēmums regulāri apkopot priekšlikumus un papildināt to. Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepcija tiks izmantota arī kā pamatojums dažādu projektu izstrādē un citu aktivitāšu veikšanā gan vietējā un nacionālā līmenī, gan arī iesaistoties starptautiskajā apritē, uzsver Attīstības daļas vadītāja Elita Jermolajeva.
Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepcija pieejama pašvaldības mājaslapa   www.preili.lv   adaļā “Novada attīstības dokumenti”.