Šī lapa izdrukāta no Latgales tūrisma informācijas portāla.
Lapas adrese: http://visitlatgale.com/lv/latgale/lraa/aktual/rokasgramata

» Latgale » Latgales reģiona attīstības aģentūra » Projekta aktualitātes

Publicēta rokasgrāmata darbam ar riska grupas bērniem un jauniešiem

2019. gada 13. novembrī Daugavpilī pulcējās Latgales reģiona jaunatnes jomas profesionāļi, lai iepazītos ar jauno metodisko materiālu – digitālo rokasgrāmatu darbam ar riska grupas bērniem un jauniešiem. Tas izstrādāts projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (akronīms: risk-free) ietvaros.

Informatīvais seminārs par metodisko materiālu – rokasgrāmatu darbam ar riska grupas bērniem un jauniešiem tika īstenots, balstoties uz neformālās izglītības būtību, principiem un izmantojot neformālās izglītības metodes. Darbojoties mazajās grupās, semināra dalībnieki piedzīvoja rokasgrāmatā iekļautos elementus (mērķgrupas profilēšana, jaunatnes jomas profesionāļu kompetences, lomas, uzdevumi funkcijas darbā ar riska grupas bērniem un jauniešiem, pozitīvā disciplinēšana, sociāli emocionālā mācīšana un mācīšanās, atgriezeniskā saite, sports kā individuālā atbalsta instruments darbā ar riska grupas bērniem un jauniešiem u.c.), daloties savā personīgajā pieredzē un gūstot atziņas no citiem Latgales reģiona kolēģiem. Līdztekus tam dalībnieki tika iepazīstināti ar nodarbību ciklu SUPER, kas ir izveidots, lai atspoguļotu mijiedarbību starp sociāli emocionālajām prasmēm un iemaņām, ko riska grupas bērni un jaunieši apgūst, piedaloties sporta aktivitātēs, un to ietekmi uz viņu ikdienu. To kā atbalsta instrumentu var integrēt mācību procesā izglītības iestādēs, kā arī izmantot ārpus skolas vides darbā ar riska grupas bērniem un jauniešiem.

Metodiskais materiāls – rokasgrāmata ir paredzēts ikvienam jaunatnes jomas profesionālim, kas vēlas īstenot atbalsta darbu ar riska grupas bērniem un jauniešiem, mazinot sociālo atstumtību un veicinot sociālo iekļaušanu bērnu un jauniešu vidū, un sabiedrībā kopumā, izmantojot sportu kā atbalsta instrumentu. Rokasgrāmatā ir izklāstīts riska grupas bērnu un jauniešu raksturojums Latgales plānošanas reģionā un Utenas apriņķī (Lietuvā). Tāpat tajā ir aprakstīta jaunatnes jomas profesionāļu loma, funkcijas un uzdevumi, kā arī aspekti, kas viņiem jāņem vērā, izmantojot sportu kā atbalsta instrumentu darbam ar riska grupas bērniem un jauniešiem. Tajā ir pievērsta uzmanība praktiskiem nosacījumiem,    iesaistot riska grupas bērnus un jauniešus sporta aktivitātēs. Metodiskajā materiālā apkopotas un iekļautas neformālās izglītības metodes darbam ar šo mērķgrupu.


Metodiskais materiāls – rokasgrāmata darbam ar riska grupas bērniem un jauniešiem (5.95 Mb, pdf)

Līdzīgi kā Eiropas jaunatnes jomas profesionāļi, arī Latgales reģiona jaunatnes jomā strādājošie akcentēja, ka jaunatnes darbs kopumā cieš no hroniskas finanšu un cilvēkresursu nepietiekamības. Vienlaikus informatīvā semināra dalībnieki saredz sporta un jaunatnes darba sinerģijas nozīmību darbam ar riska grupas bērniem un jauniešiem. Tāpat viņi izrādīja interesi rokasgrāmatā iekļautos elementus ieviest savā ikdienas praksē – gan īstenojot dažādus projektus, gan veidojot un attīstot jaunus individuālā atbalsta pakalpojumus darbam ar riska grupas bērniem un jauniešiem Latgales reģiona pašvaldībās.

Darbs ar riska grupas bērniem un jauniešiem ir aktualitāte Latgales reģionā, tādēļ ir jāmeklē jauni veidi,    kā sniegt individuālu, kvalitatīvu un jēgpilnu atbalstu minētajai mērķgrupai, veicinot viņu iekļaušanos sabiedrībā. Tāpat nozīmīgi ir organizēt seminārus un apmācības, kuru ietvaros tiek attīstītas, pilnveidotas un dažādotas jaunatnes jomā strādājošo profesionālās kompetences, kuru saturs ir balstīts uz neformālās izglītības būtību un principiem. Tas ir jāveic arī tādēļ, ka jaunatnes jomas profesionāļi (sporta treneri, sociālie darbinieki, sociālie pedagogi, psihologi, jaunatnes darbinieki u.c.), kuri ikdienā veic darbu ar riska grupas bērniem un jauniešiem, saskaras ar pieeju un instrumentu trūkumu kvalitatīva atbalsta nodrošināšanai bērnu un jauniešu mācīšanās procesā.

Rokasgrāmatas tapšanā tika iesaistīti jomas profesionāļi, kuri dalījās savā pieredzē, sniedza ieteikumus un stāstīja par veiktajiem novērojumiem darbā ar mērķgrupu. Būtisku artavu materiāla teorētiskā ietvara tapšanā sniedza 2018. gada nogalē un 2019. gada sākumā notikušā apmācību cikla dalībnieki – jaunatnes lietu speciālisti, bāriņtiesu pārstāvji, sociālie darbinieki, psihologi un sporta skolotāji no Latgales plānošanas reģiona un Lietuvas Ignalinas un Visaginas reģioniem.

Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 750 973,98 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 638 327,88 EUR. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

2007 Latgales reģiona attīstības aģentūra